تعبیر خواب

تعبیر خواب آنلاین تیما با قابلیت جستجو پیشرفته، شامل تعبیر خواب های امام جعفر صادق، ابن سیرین، حضرت دانیال، ابراهیم بن عبدالله کرمانی، جابر مغربی، آنلی بیتون، لوک اویتنهاو، منوچهر مطیعی تهرانی و سایر معبرهای ایرانی و خارجی می باشد.